Usluge

Projektiranje protupožarne zaštite

Projektiranje protupožarne zaštite

  • izrada koncepta zaštite od požara za idejni projekt
  • izrada mjera zaštite od požara za glavni projekt
  • izrada projekata izvedenog stanja zaštite od požara za tehnički pregled objekta
  • izrada projekata adaptacije objekta u svrhu provođenja mjera zaštite od požara
  • izrada analiza i proračuna- revizija i savjetovanje u području zaštite od požara
  • izrada planova evakuacije i spašavanje

 

Reference:

IkeaNašice cement
Arboretum TrstenoZračna luka Pleso
Trgovački centar Dalmare ŠibenikAvenue mall Osijek
AKD ZagrebMercatone Osijek

 

Dimni sektor je prostor ispod stropa ili krova što ga tvore zavjese koje služe za sprječavanje širenja dima i topline.
Evakuacija je izlaženje odnosno zbrinjavanje osoba iz ugrožene građevine ili dijela građevine, odnosno požarnog sektora, na siguran prostor ili na vanjski slobodni prostor.
Evakuacijski ili izlazni put iz građevine čine posebno projektirani i izvedeni putovi koji vode od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke (otpornost na požar, širina, visina, označavanje, nužna rasvjeta i dr.) omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu.
Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke (otpornost i reakcija na požar, širina, visina, označavanje, protupanična rasvjeta i dr.) omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu.
Gorenje je brza kemijska reakcija neke tvari s oksidansom, najčešće s kisikom iz zraka u kojoj nastaju produkti gorenja te se oslobađa toplina, plamen i svjetlost.
Negoriv materijal je svaki onaj materijal koji se može tako razvrstati prema hrvatskoj normi,
Neposredna opasnost je stanje visokog požarnog rizika, koje može u bliskoj budućnosti dovesti do požara.
Otpornost na požar je sposobnost dijela građevine da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo, kako je propisano normom o ispitivanju otpornosti na požar.
Požar je samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru.
Požarni rizik je vjerojatnost nastanka požara u danim procesima ili stanjima.
Požarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela objekta, koja se smatra samostalnim prostorom obzirom na tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara, a odijeljen je od ostalih dijelova objekta protupožarnim konstrukcijama odgovarajuće otpornosti na požar.
Reakcija na požar je doprinos materijala razvoju požara uslijed vlastite razgradnje do koje dolazi izlaganjem tog materijala određenim ispitnim uvjetima.
Specifično požarno opterećenje je prosječan iznos ukupnog požarnog opterećenja na jedinicu površine.
Tehnološka eksplozija je naglo širenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije.
Teško goriv materijal je onaj materijal koji se može tako razvrstati prema hrvatskoj normi.
Ugroženost od požara je potencijalna opasnost od požara za zdravlje ili život ljudi i materijalnih dobara.
Ukupno požarno opterećenje je ukupna toplina koja se može osloboditi iz toplinske moći svega upaljivog materijala u promatranom prostoru (prostorija, skladište, etaža, građevina, objekt, postrojenje, uređaj, itd.) bez obzira pripada li gorivi materijal konstrukciji ili se nalazi u prostoru.
Vatrootporne pregrade su građevinske konstrukcije (zidovi, strop, pod i sl.) koje izložene požaru tijekom određenog vremena sačuvaju svoju nosivost, spriječe prodor plamena i toplinskog zračenja, sukladno zahtjevima hrvatske norme za ispitivanje otpornosti na požar.
Vatrootporno brtvljenje je naziv za popunjavanje otvora u zidovima, podu i stropu na granici požarnih sektora, koje se izvodi prilikom vođenja električnih kabela ili drugih instalacija kroz njih, odnosno kroz druge zidove, podove i stropove na koje se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na požar.Zatvaranje ovih otvora izvodi se posebnim mortovima, vatrootpornim pregradama ili tzv. požarnim jastučićima, koje osiguravaju istu klasu otpornosti na požar kao i građevinske konstrukcije (zid, pod, strop) kroz koje ti kabeli/instalacije prolaze.

Klasa otpornosti na požar vatrootpornih brtvi utvrđuje se prema hrvatskoj normi.

Vatrootpornost ili otpornost na požar je svojstvo konstrukcije, odnosno elementa, a ne materijala, da u uvjetima izloženosti normiranom požaru sačuva tijekom određenog vremena svoju nosivost, spriječi prodor plamena i toplinskog zračenja, sukladno zahtjevima hrvatske norme za ispitivanje otpornosti na požar. Otpornost na požar utvrđuje se vremenom trajanja, od 15 do 240 minuta, u kojem ta konstrukci ja zadovoljava propisane značajke.